klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 

Melléklet a 64./2013. (VI.27.) sz. Kgy. határozathoz

 

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg.

 

I.

Általános rendelkezések

 

 1. A Bizottság hivatalos megnevezése: Fejér Megyei Értéktár Bizottság
 2. A Bizottság rövidített megnevezése: Megyei Értéktár Bizottság
 3. A Bizottság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
 4. A Bizottság postacíme: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
 5. A Bizottság létszáma: 5 fő
 6. A Bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

 

 1. A Bizottság feladat-és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.), a Korm. rendelet, valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

II.

A Bizottság feladat- és hatásköre

 

 1. A Bizottság a nemzeti értékek megyei értéktárba történő felvétele során az alábbi feladatokat látja el:

 

a)      szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését;

b)      gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról;

c)      létrehozza a megyei értéktárat és megküldi a Hungarikum Bizottságnak;

d)     megvizsgálja, hogy a beérkezett javaslat a Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontja alapján megalapozott-e és megfelel-e a Htv-ben és a Korm.rendeletben foglaltaknak;

e)      alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén a javaslattevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, illetve a hiánypótláshoz szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg, erről a javaslattevőt értesíti;

f)       a javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a Htv. 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megyei értéktárba való felvételéről a Bizottság a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti;

g)      javaslatot tesz a Hungarikum Bizottság részére arra vonatkozóan, hogy mely nemzeti érték(ek) felvételét javasolja a Magyar Értéktár elemeként nyilvántartani;

h)      gondoskodik arról, hogy a több településről beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásra;

i)        írásban kezdeményezi a Magyar Értéktárban nyilvántartott valamely nemzeti érték hungarikummá minősítését a Hungarikum Bizottság elnökének címezve;

j)        nyilvántartja a nemzeti értékek adatait a Megyei Értéktárban;

k)      A Fejér Megyei Önkormányzat honlapján az f) pont szerinti nemzeti értékek adatait a Bizottság döntését követő 8 napon belül közzéteszi.

 

III.

A Bizottság szervezete

 

 

 1. A Bizottság tagjai sorából elnököt és alelnököt választ.
 2. A Bizottság további tagjai:
 3. A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
 4. A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónapok utolsó napjáig  beszámol tevékenységéről a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.

 

IV.

 

 1. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldenie, hogy azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak – legkésőbb - az ülést megelőző ötödik napon elektronikus úton megkapják. Indokolt esetben a Bizottság telefonon is összehívható.
 2. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
 3. A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az kijelölt tag helyettesíti.

 

V.

 

 1. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több, mint felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg.
 2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, amelyet a Bizottság határozattal fogad el.
 3. A Bizottság elnök napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
 4. A Bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
 5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a Bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a Bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját megzavaró magatartást tanúsít.

 

 

VI.

 

 1. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
 2. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
 3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

 

VII.

 

 1. A Bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
 2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a MÉBH (Megyei Értékhatár Bizottság Határozat) betűjelzést.
 3. A Bizottság az értéktárba történő felvételt tartalmazó döntés meghozatalától számított nyolc napon belül tájékoztatja a Hungarikum Bizottságot a felvételt nyert érték főbb adatairól.

 

VIII.

 

 1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a)      az ülés időpontját és helyét,

b)      a jelenlévők nevét,

c)      a tárgyalt napirendi pontokat,

d)     a tanácskozás lényegét,

e)      a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,

f)       a szavazás számszerű eredményét,

g)      a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

 

 1. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a)      a tárgyalt írásbeli előterjesztés,

b)      az írásban benyújtott kiegészítés,

c)      a jelenléti ív.

 

IX.

 

 1. A Bizottság működésének pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit a Fejér Megyei Önkormányzat, a szervezési, adminisztrációs feltételeit a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.
 2. A Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.
 3. A Bizottság adatbázist készít a megyében működő értéktárakról.

 

X.

A Bizottsági tagok jogai és kötelezettségei

 

 1. A bizottsági tagok kötelesek a Bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a Bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
 2. A Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.
 3. A Bizottság tagjait a Közgyűlés határozatlan időre választja meg. A tagot a Közgyűlés indokolás nélkül, bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot választhat.
 4. A Bizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat. A lemondástól számított 60 napon belül új tagot kell választania a Közgyűlésnek.

 

XI.

Záró rendelkezések

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

 

Kelt: Székesfehérvár, 2013. június 27.

 

 Szám: 3-4/2015.

Jegyzőkönyv


Készült: a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2015. január 15-én 16 óra 30 perckor tartott ülésén

 

Jelen vannak:   Balog Gábor, a bizottság elnöke

                            Juhász Zsófia, a bizottság alelnöke

                            Balogh Zoltán

                            Dr. Demeter Zsófia

                            Prof. Dr. Lukács László, a bizottság tagjai

                            A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részéről:

                            Dr. Kovács Zoltán Fejér Megyei Aljegyző

                            Dr. Werger Marianna titkár

                            Kovácsné Penzer Hajnalka

                            Dominkó Anita

 

Balog Gábor – a bizottság elnöke:

 

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal munkatársait a Fejér Megyei Értéktár Bizottság ülésén.

Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a Bizottság 5 tagja közül mindenki jelen van.

 

Javasolta, hogy a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Juhász Zsófia a Bizottság alelnöke hitelesítse.

A Bizottság Balog Gábor elnök úr javaslatát elfogadta.

 

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, kiegészítve azzal, hogy további egy javaslat érkezett be a meghívó kiküldését követően az Alba Regia Táncegyüttes megyei értéktárba történő felvételéről.

Felkérte a Bizottság tagjait, hogy döntsenek e javaslatnak a meghívó szerinti 1. napirendbe történő felvételéről és az így kiegészített napirend elfogadásáról azzal, hogy javasolja a „„Fejér értékek iránytűje” program megvalósításával kapcsolatos feladatok, teendők ütemezésére” című előterjesztés első napirendként, a meghívó szerinti 1. napirendnek pedig 3. napirendként történő megtárgyalását.

 

A Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás és 0 nem mellett az előzőek szerinti módosított napirendi javaslatot elfogadta.

 

Napirend:

 

1.)  Javaslat a „Fejér értékek iránytűje” program megvalósításával kapcsolatos feladatok, teendők ütemezésére

2.)  Tájékoztató a Földművelésügyi Minisztérium és a Fejér Megyei    

     Önkormányzat által megkötött támogatási szerződés tartalmáról

3.)  A beérkezett javaslatok elbírálása a megyei értéktárba történő felvételről

-       Pusztaszabolcs, „Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tejüzemének Szabolcsikum termékei”

-       Pusztaszabolcs, „Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, filoterapeuta, lelkigondozó természetgyógyászati módszerei”

-       Pusztaszabolcs, „Nyolc figyelmeztető jel rövidfilm és a hozzá kapcsolódó felvilágosító programcsomag”

-       Pusztaszabolcs, „Pálinkás József saját kerti kisvasútja Pusztaszabolcson”

-       Pusztaszabolcs, „A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája”

-       Pusztaszabolcs, „Négy Évszak Maraton futóverseny”

-       Pusztaszabolcs, „Hagyományok Háza- Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény”

-       „Lószerszámot díszítő sallang és sallang motívumok”

-       Alba Regia Táncegyüttes

4.)     Egyebek

 

Napirend előtt Juhász Zsófia alelnök Asszony kérte jegyzőkönyvbe venni, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet is kapott meghívót a Bizottság ülésére, azonban részükről senki nem jelent meg.

 

1.    Javaslat a „Fejér értékek iránytűje” program megvalósításával kapcsolatos feladatok, teendők ütemezésére

 

A Bizottság elnöke tájékoztatta a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjait, hogy a Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett meg azon megyei önkormányzatok részére, melyek értéktárat működtetnek. A pályázat benyújtására rendkívül szűkös határidő állt rendelkezésre, azonban a Fejér Megyei Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be, melyet a Minisztérium elfogadott.

A Fejér Megyei Önkormányzat és a Földművelésügyi Minisztérium 2014. december 17-én írta alá az erről szóló Támogatási Szerződést, melynek keretében a Támogató Földművelésügyi Minisztérium 10.000.000 Ft költségvetési támogatást nyújt a megyei értéktár népszerűsítésére, a megyei márka kialakítására, illetve a „Fejér értékek iránytűje” program megvalósítására.

 

Juhász Zsófia alelnök: A pályázatban szereplő programelemek a Fejér Megyei Értéktár megvalósulását szolgálják, így elsősorban az imázsfilm készítése Fejér megyéről és értékeiről, melyet filmvetítés keretében mutatnánk be, illetve a premiert követően széles körben az interneten is terjeszteni lehet különböző videó megosztó felületeken.

 

A pályázat B.) pontja – Fejér Megyei Értéktár sajtókapcsolatainak kialakítása, működtetése: reklám- és propaganda kiadás, egyéb kommunikációs szolgáltatás – elsősorban Dominkó Anitára mint kommunikációs munkatársra hárulna.

 

A pályázat C.) pontja – „Fejér Megyei Brand” műhelymunka – kapcsán javasolta, hogy lehetőség szerint már elfogadott értékek kerüljenek promotálásra.

 

A Fejér Megyei Ifjúsági Értékőr Hálózat fejlesztése – pályázat D.) pontja – a pusztaszabolcsi Hagyományőrző Alapítvány kezelésében fog megvalósulni.

 

A pályázat E.) pontja, a Fejér Megyei Értékek Szakmai Konferencia és Értéknap a Megyenap keretében fog megvalósulni, míg a Fejér megye nép- és iparművésze 2015. programot Komendó Gabriella fogja összefogni és szervezni.

A projekt nyitó rendezvénye 2015. február 28.-án Pusztaszabolcson lesz megtartva. A szoros határidőre tekintettel a meghívókat minél előbb ki kell küldeni, különös figyelemmel azon településekre, ahol nem működik helyi értéktár.

 

Balog Gábor elnök: Javasolja, hogy a Horváth Viola szakmai tanácsadóként továbbra is dolgozzon együtt a Fejér Megyei Értéktár Bizottsággal függetlenül attól, hogy már nem dolgozik a Nemzeti Művelődési Intézetnél.

 

Dr. Kovács Zoltán aljegyző: A Nemzeti Művelődési Intézet felé hivatalos levelet kell írni arra vonatkozóan, hogy jelöljék ki azt a személyt, aki a jövőben az Értéktár Bizottság ülésein képviseli a Nemzeti Művelődési Intézetet, illetve részt vesz a Bizottság munkájában.

 

Demeter Zsófia: Véleménye szerint nem szerencsés Horváth Viola részvétele a további munkában, tekintettel arra, hogy már nem áll a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában, így olyan személlyel kell együttműködni, aki ott dolgozik.

Megjegyzi, hogy visszautalva a projekt nyitó- és zárórendezvényére, Pusztaszabolcson kívül is van olyan település, ahol jól szervezett munka folyik, működik az értéktár, így például Sukoró, Sárszentágota, ezért – véleménye szerint – más településekben is lehetne gondolkodni.

 

Dr. Kovács Zoltán aljegyző: Javasolja, hogy mivel értéktárat az önkormányzat hozhat létre a törvény értelmében, ezért levelet kell megfogalmazni a települési önkormányzatok polgármesterei felé, melyben felhívjuk figyelmüket arra, hogy a „Fejér értékek iránytűje” program megvalósításában részt vehetnek, és jelezzék ez irányú szándékukat a Fejér Megyei Értéktár felé.

 

Juhász Zsófia alelnök: Tudomása szerint az iskolák részére is ment megkeresés a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázati lehetőség kapcsán. Felveti, hogy érdemes lenne az iskolákat hivatalos úton megkeresni és felmérni, hogy hány iskola élt a pályázati lehetőséggel. Véleménye szerint a Megyenap és a projekt keretében lebonyolításra kerülő konferenciák fókuszába a fiatalokat kell helyezni.

 

Demeter Zsófia és Balog Gábor elnök úr egyetértett abban, hogy az ifjúságot mindenképpen mozgósítani kell.

 

Juhász Zsófia alelnök: Visszatérve a projektindító rendezvényre, azon az Alba Regia Táncegyüttes mindenképpen részt vesz és fellép, de készít egy részletes tervet arra vonatkozóan, hogy miként kerülne lebonyolításra a rendezvény.

 

Dr. Kovács Zoltán aljegyző: Javasolja, hogy a Bizottság döntsön abban, hogy a „Fejér értékek iránytűje” program nyitó rendezvénye 2015. február 28.-án Pusztaszabolcson kerüljön megrendezésre.

 

Balog Gábor elnök úr felkérte a Bizottság tagjait, hogy a felmerült javaslatokról döntsenek. A Bizottság a javaslatot 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elfogadta.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

1/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság megtárgyalta Javaslat a „Fejér Értékek iránytűje” program megvalósításával kapcsolatos feladatok, teendők ütemezésére című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A „Fejér Értékek iránytűje” program kapcsán kerüljön sor tájékoztató levél kiküldésére a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a Székesfehérvári Tankerület Igazgatósága részére.

 

2.    A „Fejér értékek iránytűje” program nyitó rendezvényének időpontja 2015. február 28.-a, helyszíne Pusztaszabolcs.

 

3.    A Bizottság felkéri Elnökét, hogy e határozat 1. pontjában foglaltakról települési önkormányzatok polgármestereit, valamint a Fejér Megyei Tankerületi Igazgatóságot tájékoztassa, valamint intézkedjen a 2. pont szerinti meghívó megfelelő határidőben történő megküldéséről az érintettek részére.

 

4.    Felkéri továbbá Elnökét, hogy a projekt nyitórendezvénye kapcsán a helyszíni biztosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Polgármesterével.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 26. az 1. pontban foglaltak teljesítésére

2015. február 06. a 2. pont szerinti meghívó kiküldésére és a  

kapcsolat felvételére Pusztaszabolcs polgármesterével

 

2.    Tájékoztató a Földművelésügyi Minisztérium és a Fejér Megyei   

  Önkormányzat által megkötött támogatási szerződés tartalmáról

 

Valamennyi tag és jelenlévő jelezte, hogy ismeri a pályázati anyagot és a Támogatási Szerződés tartalmát.

 

Dr. Kovács Zoltán aljegyző: Leszögezte, hogy a Támogatási Szerződés szigorú elszámolási kötelezettséget ír elő, így az abban foglaltaktól eltérni nem lehet, ha igen, annak is megvannak az eljárási szabályai, melyet valamennyi tagtól és részt vevőtől kér betartani.

 

Egyéb hozzászólás nem lévén, Balog Gábor a Bizottság elnöke megállapította, hogy az Értéktár Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.

 

3.    A beérkezett javaslatok elbírálása a megyei értéktárba történő felvételről

 

Balog Gábor a Bizottság elnöke tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy az alábbi javaslatok kerültek megküldésre a Bizottság részére.

 

-       Pusztaszabolcs, „Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tejüzemének Szabolcsikum termékei”

-       Pusztaszabolcs, „Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, filoterapeuta, lelkigondozó természetgyógyászati módszerei”

-       Pusztaszabolcs, „Nyolc figyelmeztető jel rövidfilm és a hozzá kapcsolódó felvilágosító programcsomag”

-       Pusztaszabolcs, „Pálinkás József saját kerti kisvasútja Pusztaszabolcson”

-       Pusztaszabolcs, „A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája”

-       Pusztaszabolcs, „Négy Évszak Maraton futóverseny”

-       Pusztaszabolcs, „Hagyományok Háza- Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény”

-       „Lószerszámot díszítő sallang és sallang motívumok”

-       Alba Regia Táncegyüttes

 

Kérdezte a Bizottság tagjait az esetleges véleményekről. Hozzászólás nem lévén, jelezte, hogy az előzőekben felsorolt sorrendben fogja kérni a Bizottság szavazatát.

 

-       A „Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tejüzemének Szabolcsikum termékei” tekintetében a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, és 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel, azt a helyi értéktárba javasolta felvenni.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

2/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság a „Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tejüzemének Szabolcsikum termékei” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Bizottság „Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. tejüzemének Szabolcsikum termékeit a pusztaszabolcsi helyi értéktárba javasolja felvenni.

 

2.    A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       A „Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, filoterapeuta, lelkigondozó természetgyógyászati módszerei” javaslat kapcsán a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel, azt a helyi értéktárba javasolta felvenni.

 

 

 

 

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

3/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság a „Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, filoterapeuta, lelkigondozó természetgyógyászati módszerei” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Bizottság Feketéné Bokor Katalin természetgyógyász-tanácsadó, filoterapeuta, lelkigondozó természetgyógyászati módszereit a pusztaszabolcsi helyi értéktárba javasolja felvenni.

 

2.    A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „Nyolc figyelmeztető jel rövidfilm és a hozzá kapcsolódó felvilágosító programcsomag” vonatkozásában a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel, azt a helyi értéktárba javasolta felvenni.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

4/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság „Nyolc figyelmeztető jel rövidfilm és a hozzá kapcsolódó felvilágosító programcsomag” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Bizottság a Nyolc figyelmeztető jel rövidfilm és a hozzá kapcsolódó felvilágosító programcsomagot a pusztaszabolcsi helyi értéktárba javasolja felvenni.

 

2.    A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „Pálinkás József saját kerti kisvasútja Pusztaszabolcson” tekintetében a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel, azt a helyi értéktárba javasolta felvenni.

 

 

 

 

 

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

5/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság „Pálinkás József saját kerti kisvasútja Pusztaszabolcson” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Bizottság Pálinkás József saját kerti kisvasútját a pusztaszabolcsi helyi értéktárba javasolja felvenni.

 

2.    A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „A pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája” javaslat vonatkozásában a Bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, annak megyei értéktárba történő felvétele mellett döntött.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

6/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság „a pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonája” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

 1. A Bizottság a pusztaszabolcsi Szent Imre római katolikus templom barokk orgonáját a Fejér Megyei Értéktárba felveszi.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről a Hungarikum Bizottságot értesítse.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „Négy Évszak Maraton futóverseny” javaslat tekintetében a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel, azt a helyi értéktárba javasolta felvenni.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

7/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság „Négy Évszak Maraton futóverseny” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A Bizottság a Négy Évszak Maraton futóversenyt pusztaszabolcsi helyi értéktárba javasolja felvenni.

 

2.    A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „Hagyományok Háza- Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény” tekintetében a Bizottság , 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a megyei értéktárba történő felvétel mellett döntött.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

8/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság „Hagyományok Háza- Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjtemény” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

 1. A Bizottság a Hagyományok Háza- Pusztaszabolcsi Helytörténeti Gyűjteményt a Fejér Megyei Értéktárba felveszi.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről a Hungarikum Bizottságot értesítse.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

-       „Lószerszámot díszítő sallang és sallang motívumok” javaslatot a Bizottság 0 igen, 0 tartózkodás, 5 nem szavazat mellett a megyei értéktárba nem vette fel.

 

Balog Gábor Elnök tudomásul vette a Bizottság véleményét, egyúttal tájékoztatja a Bizottságot, hogy az előterjesztő Hidvégi Miklós urat a Bizottság álláspontjáról értesíti.

 

-       Az „Alba Regia Táncegyüttes” javaslatot a Bizottság 4 igen szavazat, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett a megyei értéktárba felvette.

 

 

 

 

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

9/2015. (I.15.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság az „Alba Regia Táncegyüttes” című napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

 

 1. A Bizottság az Alba Regia Táncegyüttest a Fejér Megyei Értéktárba felveszi.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

 

 1. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről a Hungarikum Bizottságot értesítse.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. január 23.

 

 1. Egyebek

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Bizottság elnöke megköszönte a Bizottság munkáját és az ülést bezárta.

 

K.m.f.


 

             Balog Gábor s.k.                                                              Juhász Zsófia s.k.

            a bizottság elnöke                                                                       alelnök

                                                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Szám: 3-21/2015.

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

Készült: a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2015. február 10-én 16 óra 30 perckor tartott ülésén

 

Jelen vannak:   Balog Gábor, a bizottság elnöke

                            Juhász Zsófia, a bizottság alelnöke

                            Balogh Zoltán

                            Dr. Demeter Zsófia

                            Prof. Dr. Lukács László, a bizottság tagjai

                            A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részéről:

                            Dr. Kovács Zoltán Fejér Megyei Aljegyző

                            Dr. Werger Marianna titkár

                            Kovácsné Penzer Hajnalka

                            Dominkó Anita

 

Balog Gábor – a bizottság elnöke:

 

Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal munkatársait a Fejér Megyei Értéktár Bizottság ülésén.

Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a Bizottság 5 tagja közül mindenki jelen van.

 

Javasolta, hogy a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Juhász Zsófia a Bizottság alelnöke hitelesítse.

A Bizottság Balog Gábor elnök úr javaslatát elfogadta.

 

Felkérte a Bizottság tagjait, hogy döntsenek a napirend elfogadásáról.

 

A Bizottság 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett a napirendi javaslatot elfogadta.

 

Napirend:

 

1.)  Javaslat a „Fejér értékek iránytűje” program nyitórendezvénye időpontjának módosítására

 

1.    Javaslat a „Fejér értékek iránytűje” program nyitórendezvénye időpontjának módosítására

 

A Bizottság elnöke tájékoztatta a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjait, hogy szükségessé vált a „Fejér értékek iránytűje” program nyitórendezvénye időpontjának módosítása, tekintettel arra, hogy az eredetileg kitűzött és az 1/2015. (I.15.) számú bizottsági határozattal elfogadott 2015. február 28-ai időpont sem Csányi Kálmán polgármester úrnak, sem pedig neki, mint a Bizottság elnökének nem jó.

 

Ezért javasolja, hogy az új időpont 2015. március 07-e legyen és a meghívókat is ennek megfelelően kellene kiküldeni az érintettek részére, illetve a kapcsolatot felvenni Pusztaszabolcs polgármesterével.

 

Ellenvetés nem lévén, Balog Gábor elnök úr felkérte a Bizottság tagjait, hogy a felmerült javaslatról döntsenek. A Bizottság a javaslatot 5 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elfogadta.

 

Fejér Megyei Értéktár Bizottságának

1/2015. (II.10.) számú határozata

 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság megtárgyalta Javaslat a „Fejér Értékek iránytűje” program nyitórendezvénye időpontjának módosítására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

 

1.    A „Fejér értékek iránytűje” program nyitó rendezvényének időpontja 2015. március 07.-e, helyszíne Pusztaszabolcs.

 

2.    A Bizottság felkéri Elnökét, hogy intézkedjen az 1. pont szerinti meghívó megfelelő határidőben történő megküldéséről az érintettek részére.

 

3.    Felkéri továbbá Elnökét, hogy a projekt nyitórendezvénye kapcsán a helyszíni biztosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Polgármesterével.

 

Felelős: Balog Gábor, a Bizottság elnöke

 

Határidő: 2015. február 13. a 2. pont szerinti meghívó kiküldésére és a  

kapcsolat felvételére Pusztaszabolcs polgármesterével

 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a Bizottság elnöke megköszönte a Bizottság munkáját és az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

 

 

 

             Balog Gábor s.k.                                                              Juhász Zsófia s.k.

            a bizottság elnöke                                                                       alelnök

                                                                                             jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

Diáknapok 2017.

Területfejlesztés

Barangoló

Fedezze fel Fejér megyét!
 
 

www.gajavolgy.hu