Választás 2018.

klímastratégia

MNVH

 

Kerékpárút-fejlesztés

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Fejér Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (17534/2006) a Fejér Megyei Szent György kórház által biztosított szakellátások magántőke bevonásával történő működtetése tárgyában.
2006.09.02.

Megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2006.VIII.7.)  90. számában. 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Fejér Megyei Önkormányzat
Postai cím:
Szent István tér 9. I. emeleti elnöki titkárság
Város/Község
Székesfehérvár
Postai irányítószám:
8000
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Szabó Gábor Elnök
Telefon:
+36/22/522-503
E-mail:
szabogabor@fejer.hu
Fax:
+36/22/522-574
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
-
A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Egészségügyi ellátási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) Építési beruházás [ ]

b) Árubeszerzés [ ]

c) Szolgáltatás [x]

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ]

[ ]

[ ]

 

Építési koncesszió

[ ]

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Szolgáltatási kategória 25

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió [x]

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye:
• Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. (központi telephely)
• Székesfehérvár, Seregélyesi út 2.
• Székesfehérvár, Távirda u. 4. (szakambulancia)
• Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 3.
• Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7. (Bőr- és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó)
• Székesfehérvár, Hunyadi u. 2.
• Csákvár, Kastélypark 1. (Csákvári Gyógyintézet)
• Csákvár, Dózsa György u. 20.
• Enying, Szabadság tér 16. (Enyingi Szakambulancia)
• Aba - Bodakajtor (Bodakajtori Gyógyintézet)
• Sárbogárd, Ady Endre u. 79. (Egészségház)

NUTS-kód HU211

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama:

Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban:

 

 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A szerződés tárgya a Fejér Megyei Önkormányzat kötelező feladatát képező, a Fejér Megyei Szent György Kórház által ellátott járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása területi ellátási kötelezettséggel 25 éves időtartamban.
Feladat ellátása érdekében, az Ajánlattevővel szemben megfogalmazott elvárások:
- Szakmai minimumfeltételeknek történő megfelelést biztosító eszközfejlesztés megvalósítása legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül (A határidő kapcsán Ajánlattevő kedvezőbb vállalást tehet, melyet Ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kíván);
- Szakmai minimumfeltételeknek történő megfelelést biztosító ingatlan-beruházás megvalósítása szerződés hatályba lépésétől számított 60 hónapon belül. (A határidő kapcsán Ajánlattevő kedvezőbb vállalást tehet, melyet Ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kíván);
- Folyamatos, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételek fenntartása (szintentartása);
- Ajánlatkérő által előirt, a jelenlegi dolgozói létszám minimum 75%-os mértékű, legalább 3 éves időtartamra vonatkozó továbbfoglalkoztatása (mindkét előírás kapcsán kedvezőbb vállalás tehető, melyet Ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kíván);
- Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés kötést követően 1 évig a jelenleg hatályos kollektív szerződést fenntartani (1 évig érvényben tartani) és magára nézve kötelező érvényűnek elismerni. Az egy év leteltét követően nyertes Ajánlattevő jogosult új kollektív szerződést kötni.
- Ajánlattevő által - az Ajánlatkérő által meghatározott fejlesztési irányvonalaknak megfelelően – vállalt további eszközfejlesztések, ingatlan-beruházások megvalósítása;
- Folyamatos, a szakmai követelményeknek és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő fekvő- és járó-beteg ellátás;
- Ajánlattevőnek – nyertessége esetén - évente 2 alkalommal beszámolási kötelezettsége van a feladat ellátás címzettje irányába.
- Ajánlattevő köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa megbízott személy/szervezet ellenőrizze, ill. figyelemmel kísérje az ajánlatban vállalt és a szerződésben előírt beruházások és fejlesztések megvalósulását;
- Nyertesként szerződő Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által – a minimumfeltételek biztosításán túlmenően - meghatározott alábbi orvos szakmai fejlesztéseket, az alábbi időtartamon belül megvalósítani:
 Szerződés hatályba lépésétől számított 1 éven belül:
 Intenzív ellátó kapacitás 6 ággyal történő bővítésére.
Az erre szánt – Ajánlattevő által vállalt - beruházási értéket Ajánlatkérő a bírálati szempontokon belül értékelni kívánja.

 Szerződés hatályba lépésétől számított 2 éven belül:
 Regionális sürgősségi központ kialakítása;
 Krónikus beteg és idős ellátó központ és nappali kórház ellátás kialakítása a csákvári telephelyen. A fejlesztés a már befogadott kapacitások mellett a légzőszervi, a mozgásszervi és cerebrovasculáris rehabilitáció fejlesztését, a még be nem fogadott kapacitások terhére a geriátriai ellátás és a nappali kórházi ellátás feltételinek megteremtését szolgálja. A kapacitásbefogadáshoz kötött fejlesztések megvalósítása érdekében nyertesként szerződő Ajánlattevő köteles a jogszabályban előirt tevékenységek haladéktalan, a szerződéskötést követő megkezdésére.
Az erre szánt – Ajánlattevő által vállalt - beruházási értéket Ajánlatkérő a bírálati szempontokon belül értékelni kívánja.
 Szerződés hatályba lépésétől számított 10 éven belül:
 Radiológiai eszközpark cseréje;
 Kéziműszer állomány cseréje;
 Egynapos sebészeti ellátás feltételeinek megteremtése.
Az erre szánt – Ajánlattevő által vállalt - beruházási értéket Ajánlatkérő a bírálati szempontokon belül értékelni kívánja.
Fentieken túlmenően nyertesként szerződő Ajánlattevő köteles a mindenkori aktuális szűrőprogramokban való részvétel feltételeinek megteremtésére és folyamatos fenntartására.
- Nyertesként szerződő Ajánlattevő vállalásától függően – a minimumfeltételek biztosításán túlmenően – az alábbi orvos szakmai fejlesztéseket valósíthatja meg (további információkért lásd jelen felhívás VI.3.pontja):
 Szerződés hatályba lépésétől számított 1 éven belül:
 Aneszteziológia és intenzív eszközpark cseréje;
 Informatikai eszközpark perifériás elemeinek teljes cseréje (PC-k, nyomtatók) és a központi elemek részleges cseréje (szerverek), tápegységek korszerűsítése;
 Diabetológiai és anyagcsere központ kialakítása.
A fentiekben felsoroltak közül bármelyik(ek) választható(ak), Ajánlatkérő a fejlesztési prioritásra szánt és vállalt beruházási értéket kívánja a bírálati szempontokon belül értékelni.
 Szerződés hatályba lépésétől számított 2 éven belül:
 Energetikai korszerűsítés;
 Haemodinamikai központ kialakítása (szívkatéteres diagnosztika és terápia feltételinek megteremtése);
 Sebészeti és konzervatív mozgásszervi betegellátás fejlesztése (ezen belül prioritás a regionális reumatológiai központ, ill. a biológiai terápia bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése);
 Sportsebészeti ellátás feltételinek javítása (műtő és ágyháttér folyamatos, a keresletnek megfelelő biztosításához szükséges feltételek megteremtése).
A fentiekben felsoroltak közül bármelyik(ek) választható(ak), Ajánlatkérő a fejlesztési prioritásra szánt és vállalt beruházási értéket kívánja a bírálati szempontokon belül értékelni.
 Szerződés hatályba lépésétől számított 10 éven belül:
 Regionális patológiai központ kialakítása telepatológiai rendszer kiépítésével;
 Képalkotó diagnosztikai eszköztár fejlesztése (CT, MR, izotóp, UH, PET-CT) a technológiai fejlődés és az elérhető környezetben aktuálisan működő kapacitások figyelembe vételével, teleradiológiai rendszer kialakításával)
 Onkoradiológiai központ kialakítása;
 IVF (in vitro fertilizációs) központ kialakítása;
 Informatikai háttér fejlesztése (háziorvosi kommunikáció biztosítása az ellátás-szervezési tevékenységgel összhangban).
A fentiekben felsoroltak közül bármelyik(ek) választható(ak), Ajánlatkérő a fejlesztési prioritásra szánt és vállalt beruházási értéket kívánja a bírálati szempontokon belül értékelni.
- Ajánlattevő által megvalósított, a szakmai minimumfeltéteket biztosító eszközfejlesztések és ingatlan-beruházások könyv szerinti értéken történő átadása Ajánlatkérő részére a szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor;
- Ajánlattevő által a minimumfeltételek biztosításán túlmenően vállalt és megvalósított ingatlan-beruházások és eszközfejlesztések forgalmi értéken történő átadása a szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor. Ajánlatkérő által a dokumentációban meghatározott fejlesztési irányvonalak mentén, az Ajánlattevő által megvalósítani kívánt eszközfejlesztés és ingatlan-beruházás értéként Ajánlatkérő a bírálati szempontokon belül értékelni kívánja. Ajánlatkérő előírja Ajánlattevők részére, hogy az általuk vállalt, az ellátási színvonalat emelő és a szakmai minimumfeltételeket meghaladó mértékű fejlesztéseiket és beruházásaikat legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 10 éven belül meg kell valósítaniuk. A 10. év elteltét követően az Ajánlattevő ajánlatán kívüli további, a minimumfeltételek biztosításán túlmenően megvalósítani kívánt fejlesztések és beruházások kizárólag Ajánlatkérő előzetes jóváhagyását követően valósíthatóak meg.
A feladatokat részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 85100000-0    

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) :

1.) Ajánlatkérő fenntartásában álló Fejér Megyei Szent György Kórház által biztosított teljes körű járó- és fekvőbeteg ellátás biztosítása, ezen belül a jelenlegi adatok alapján (40627-10-817/44/2006 MEP Határozat szerint):
- Fekvőbeteg szakellátás 1782 engedélyezett ágyszámmal;
- Járó beteg szakellátás 4720 engedélyezett heti óraszámban;
- Nem szakorvosi ellátás 682 engedélyezett heti óraszámban;
- Gondozási feladatok ellátása heti 440 óraszámban.
A részletes feladat-ellátási tervet az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
2.) Ajánlatkérő 2006.december hó 31-ével nyertes Ajánlattevő részére a fennálló és a szokásos üzletmenethez tartozó kötelezettségek átvállalását írja elő, melynek ellentételezéseként Ajánlatkérő az OEP-pel szemben akkor fennálló követelését engedményezi. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy az amennyiben az átvállalandó kötelezettség állomány alacsonyabb mint az engedményezett OEP-pel szemben fennálló követelés állomány, úgy a különbséget nyertes Ajánlattevő számára biztosítja.
Amennyiben Ajánlattevő jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit fizetésképtelenné válása miatt, vagy más okból nem teljesíti és ezáltal az egészségügyi szakellátási feladatok biztosítása veszélybe kerül, úgy egyrészt Ajánlattevő köteles haladéktalanul Ajánlatkérőt írásban értesíteni, másrészt Ajánlattevő köteles azonnal és haladéktalanul a bejelentés időpontjában az OEP-pel szemben fennálló követelését Ajánlatkérőre engedményezni.
3.) Ajánlatkérő a teljesítés helyénél megjelölt ingatlanok vonatkozásában az alábbiaknál előírja, hogy nyertesként szerződő Ajánlattevő a nevezett ingatlanokban folyó ellátásokat a központi telephelyen oldja meg, és az épületeket legkésőbb 2008.12.31.-ig kiürítve Ajánlatkérő részére vissza kell adnia:
- Székesfehérvár, Távirda u. 4. (szakambulancia)
- Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 3.
- Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7. (Bőr- és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó)

 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2007/01/01 (év/hó/nap)

befejezés 2031/12/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

1.) Teljesítési garancia feladatellátásra:

Ajánlatkérő az eljárás nyertese számára teljesítési garancia-vállalását írja elő az alábbi módon: Amennyiben Ajánlattevő jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit fizetésképtelenné válása miatt, vagy más okból nem teljesíti és ezáltal az egészségügyi szakellátási feladatok biztosítása veszélybe kerül, úgy egyrészt Ajánlatkérő jogosult az egészségügyi ellátási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, másrészt Ajánlattevő köteles azonnal és haladéktalanul a bejelentés időpontjában az OEP-pel szemben fennálló - a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a.) pontja szerinti követelését (pénzösszeget) Ajánlatkérőre engedményezni. Ajánlattevő a fenti körülmény bekövetkezéséről köteles tehát haladéktalanul Ajánlatkérőt írásban értesíteni. A teljesítési garancia összege a fenti körülmény bekövetkezésének időpontjában az OEP-pel szemben fennálló követelés nagyságával azonos. Jelen pontban irt kötelezettségek elfogadásáról szóló nyilatkozat csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele. (A fenti körülmény bekövetkezéséből adódó további információkat a felhívás VI.3. pontja tartalmazza.)

2.) Késedelmi kötbér a minimumfeltételeket biztosító eszközfejlesztési határidő késedelmes teljesítése esetén:

Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képezően előirt, a szakmai minimumfeltételeket biztosító eszközfejlesztések megvalósulási határidejét az alábbiak szerint határozta meg:
- Szakmai minimumfeltételeknek megfelelő eszközfejlesztések megvalósítási határideje: legkésőbb a szerződéskötést követő 24 hónapon belül, melynél kedvezőbb vállalás tehető.
- Amennyiben Ajánlattevő az általa vállalt eszközfejlesztési határidő kapcsán késedelembe esik késedelmi kötbér vállalására köteles, melynek mértéke legalább napi 500.000,- Ft, legfeljebb napi 900.000,- Ft. Ajánlatkérő kiköti, hogy az általa előirt végső határidő letelte esetén (szerződéskötést követő 24 hónap), a 4.) pontban irt módon, már a meghiúsulási kötbért érvényesíti.

3.) Késedelmi kötbér a minimumfeltételeket biztosító ingatlan-beruházási határidő késedelmes teljesítése esetén:

Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képezően előirt, a szakmai minimumfeltételeket biztosító ingatlan-beruházások megvalósulási határidejét az alábbiak szerint határozta meg:
- Szakmai minimumfeltételeknek megfelelő ingatlan-beruházások megvalósítási határideje: legkésőbb a szerződéskötést követő 60 hónapon belül, melynél kedvezőbb vállalás tehető.
- Amennyiben Ajánlattevő az általa vállalt ingatlan-beruházási határidő kapcsán késedelembe esik késedelmi kötbér vállalására köteles, melynek mértéke legalább napi 500.000,- Ft, legfeljebb napi 900.000,- Ft. Ajánlatkérő kiköti, hogy az általa előirt végső határidő letelte esetén (szerződéskötést követő 60 hónap), az 5.) pontban irt módon, már a meghiúsulási kötbért érvényesíti.

4.) Meghiúsulási kötbér a minimumfeltételeket biztosító eszközfejlesztések elmaradása, vagy csökkentett mértékű megvalósulása esetén:
Ajánlattevőnek a szakmai minimumfeltételek biztosítására rendelkezésre álló határidő eredménytelen, vagy nem teljes mértékű teljesítése kapcsán meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az elmaradt eszközfejlesztések értékével egyenlő.

5.) Meghiúsulási kötbér a minimumfeltételeket biztosító ingatlan-beruházások maradása, vagy csökkentett mértékű megvalósulása esetén:
Ajánlattevőnek a szakmai minimumfeltételek biztosítására rendelkezésre álló határidő eredménytelen, vagy nem teljes mértékű teljesítése kapcsán meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az elmaradt ingatlan-beruházások értékével egyenlő.

6.) Meghiúsulási kötbér a minimumfeltételeken túlmenően előirt kötelező és vállalt fejlesztésekre:
Ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kívánja az Ajánlattevők által, a feladat-ellátási időszak alatt – a minimumfeltételek biztosításán túlmenően - vállalt fejlesztési, beruházási kötelezettség-vállalás nagyságát.
A fentiek kapcsán Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér vállalását írja elő az alábbi módon:

- Meghiúsulási kötbér a kötelezően megvalósítandó fejlesztések vonatkozásában: Az Ajánlatkérő által, a minimum feltételek biztosításán túl előirt, és Ajánlattevő által vállalt nagyságrendben megvalósítandó fejlesztések elmaradása, vagy csökkentett mértékű megvalósulása esetén, az elmaradt fejlesztési értéknek megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

- Meghiúsulási kötbér a nem kötelezően megvalósítandó, de vállalt fejlesztések vonatkozásában: Az Ajánlatkérő által, a minimum feltételek biztosításán túl előirt, és Ajánlattevő által vállalt nagyságrendben megvalósítandó fejlesztések elmaradása, vagy csökkentett mértékű megvalósulása esetén, a vállalt fejlesztési érték 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

7.) Meghiúsulási kötbér vállalt tovább foglalkoztatási kötelezettségre:

Ajánlatkérő az eljárás nyertese számára a Fejér Megyei Szent György Kórház jelenlegi határozatlan idejű szerződéssel rendelkező munkavállalói létszámának legalább 75%-ára, legalább 3 éves továbbfoglalkoztatási kötelezettséget ír elő (az ezen felüli megajánlásokat Ajánlatkérő – mindkét előíráson belül - a bírálati szempontok között értékelni kívánja). A határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók esetén Ajánlatkérő előírja a határozott időből hátralévő időszakra történő továbbfoglalkoztatást.

Abban az esetben, ha nyertesként szerződő Fél, az általa vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül rendes felmondással felmond munkavállalójának, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az érintett munkavállaló(k) részére, a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó jogszabályok alapján számított felmondási járandóság és/vagy végkielégítés összegének felel meg.

Jelen 7.) pont kapcsán a nyugdíjazás esete kivételt képez.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

- Ajánlatkérő sem a területi ellátási kötelezettséggel nyújtandó egészségügyi ellátáshoz, sem a fejlesztésekhez és beruházásokhoz nem biztosít saját forrást.
- Ajánlatkérő ellenszolgáltatása az őt, mint az ellátási kötelezettség címzettjét megillető Országos Egészségbiztosítási Pénztártól járó finanszírozási összeg átengedéséből áll, olyan módon, hogy Ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy nyertes Ajánlattevő közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az OEP-pel.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő - a Kbt. 52.§-ában foglaltakra tekintettel - a közös Ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását követeli meg. Nyertesként szerződő Félnek (közös Ajánlattevőknek) a létrehozandó gazdasági társaságot legkésőbb a feladat-ellátási kötelezettség kezdési időpontjára – kivétel, ha a feladat-ellátásra vonatkozó egyéb előírások ettől eltérően nem rendelkeznek - kell létrehozni és a cégbíróságnál bejegyeztetni. (Ebben az időpontban működő vállalkozásnak kell lennie, Ajánlatkérő az előtársaságként történő működést a jelzett időpontban már nem engedi meg!)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
- Az eljárásban nem Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén külön-külön Ajánlattevő -, ill. Alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a.)-h.) pontjaiban, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d.)-e.) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 60.§ (1) bekezdés a.)-h.) pontjai szerinti kizáró okok megfelelően alkalmazandók a Kbt. 66.§ (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetekre.
- Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén Ajánlattevő sem -, ill. a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a.)-c.) pontjaiban foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
- Az eljárásból kizárásra kerül az az Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén külön-külön a közös Ajánlattevők valamelyike -, ill. a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike az eljárás során felmerül.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén külön-külön valamelyik Ajánlattevőnek -, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak a kizáró okok hiányát a Kbt. 63.§ (1)-(5) bekezdése szerinti, valamint a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatójában (megjelent: Közbeszerzési Értesítő 20. számában, 2006. február hó 15. napján) foglalt módon, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell igazolni. A kizáró ok hiányának igazolására szolgáló cégkivonat nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi határidőt megelőző 60 nap.
- A Kbt. 66.§ (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezeteknek a kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 63.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtaniuk.
- Ajánlattevők részére Ajánlatkérő – közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők mindegyike által aláirt -, a Kbt. 71.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását teszi kötelezővé.
- Az igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített formában kell benyújtani.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő, valamint a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi – gazdasági alkalmasságát igazolni köteles:
- Az első alkalmassági feltétel vonatkozásában a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti, az összes számlavezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat benyújtásával, a következő tartalommal:
o Mióta vezeti a Ajánlattevő számláját
o Volt-e Ajánlattevő számláján 2005.01.01-től kezdődően sorban álló tétel, ha igen, akkor mennyi ideig
- A második és harmadik alkalmassági feltétel esetén a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti, 2003., 2004., valamint a 2005. évekről szóló, a számviteli jogszabályok szerint készített éves beszámoló benyújtása.
- A negyedik alkalmassági feltétel esetén a Kbt. 66.§ (1) bekezdés d.) pontja szerinti nyilatkozat benyújtása az elmúlt 3 évben (2003., 2004., 2005.) a közbeszerzés tárgyával megegyező egészségügyi tevékenységéből származó bevétel nagyságáról, attól függően, hogy Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén ajánlattevők - valamint a 10 % feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján is teljesítheti a fenti alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolat formájában is benyújthatóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén külön-külön Ajánlattevő -, ill. 10% feletti alvállalkozó:
- akinek az ajánlattételi határidőt megelőzően, 2005. év január 1-jét követően valamelyik számlavezető pénzintézeténél, valamelyik bankszámláján 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt;
- akinek az elmúlt 3 lezárt üzleti év valamelyikében (2003., 2004 és 2005.) a számviteli jogszabályok szerint készített beszámolója alapján a saját tőkéje a jegyzett tőke szintje alatt volt;
- aki könyvvizsgálatra kötelezett és akinek az elmúlt három év valamelyikében (2003., 2004. és 2005. években) a számviteli jogszabályok szerint készített éves beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el;
- akinek az elmúlt három év átlagában (2003., 2004. és 2005.) a TEÁOR 85.1 besorolás alá tartozó egészségügyi tevékenységekből származó bevétele nem éri jelen közbeszerzés éves OEP finanszírozás nagyságrendjének minimum 30 %-át, azaz a legalább 3,6 Mrd forintot.
Az utolsó alkalmassági feltételen kívül valamennyi alkalmasságnak külön-külön kell megfelelni az Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevők mindegyikének - és 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő, valamint a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki - szakmai alkalmasságát igazolni köteles:
- a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a.) pontja alapján, a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében előirt tartalmú igazolással.
Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján is teljesítheti a fenti alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolat formájában is benyújthatóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, ill. 10% feletti alvállalkozó:
- aki 2004. év január 1-jét követően nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 1 éves időtartamban biztosított egészségügyi fekvő – és járó-beteg közellátási szolgáltatásra vonatkozó pozitív tartalmú referenciával (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? igen [ ] nem [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [x] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. Törvény
- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet
- Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet
- Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm.rendelet
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet
- Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint az egészségügyi ágazatban történő végrehajtásról szóló 233/2000. (XII.23.) Korm.rendelet
- Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályiról szóló 50/2002. (III.26.) Korm. Rendelet
- A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen [ ] nem [x]

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

[x]

 

Meghívásos

[ ]

 

Gyorsított meghívásos

[ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos [ ]

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen [ ] nem [ ]

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított tárgyalásos [ ]

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd [ ]

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)

Létszám

VAGY: minimum és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)

Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen [ ] nem [ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

  Részszempont Súlyszám
1. A jelenlegi, határozatlan idejű szerződéssel rendelkező dolgozói létszám továbbfoglalkoztatásának aránya (min. 75%) %-ban kifejezve 15
2. A határozatlan idejű szerződéssel rendelkező továbbfoglalkoztatottakra vonatkozóan vállalt minimum továbbfoglalkoztatási időtartam (min. 3 év) években kifejezve 15
3. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően az egy év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 10
4. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően a két év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 10
5. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően a tíz év alatt kötelezően megvalósítandó fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 10
6. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően az egy év alatt vállalható fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 8
7. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően a két év alatt vállalható fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 8
8. A minimumfeltételek biztosításán túlmenően a tíz év alatt vállalható fejlesztésekre szánt forrás nagysága (nettó Ft-ban) 8
9. Szakmai minimumfeltételeket biztosító eszközfejlesztések megvalósítására vállalt időtartam (max. 24 hónap) hónapokban kifejezve 4
10. Szakmai minimumfeltételeket biztosító ingatlan-beruházások megvalósítására vállalt időtartam (max. 60 hónap) hónapokban kifejezve 4
11. Napi késedelmi kötbér a minimumfeltételeket biztosító eszközfejlesztése vállalt határidőn túli megvalósulása esetére (min. 500.000,-, max. 900.000,- Ft) Ft-ban 4
12. Napi késedelmi kötbér a minimumfeltételeket biztosító ingatlan-beruházások vállalt határidőn túli megvalósulása esetére (min. 500.000,-, max. 900.000,- Ft) Ft-ban 4

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2006/09/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő

Dátum: 2006/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )

Dátum: (év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2006/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra

Helyszín:

Fejér Megyei Önkormányzat (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) I.emeleti tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek/szervezetek.

 

VI. szakasz: kiegészítő információk

VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

VI.3) További információk (adott esetben)

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a alapján, egy alkalommal biztosit hiánypótlási lehetőséget. Hiánypótlási határidő: 2006.09.27. 10.00 óra.

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlási lehetőséget.

VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja

2006.09.29. 10.00 óra

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja

2006.10.09.

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: (év/hó/nap) Időpont:

Helyszín:

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?

igen [x] nem [ ]

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk

A dokumentáció letölthető egy regisztrációs adatlap kitöltését követően a www.conedis.hu címről.

VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10.

VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti ponthatárok közötti pontszámot

A részszempontokon belül az értékelési pontszám egyenes arányosítással (százalékos eltérés vizsgálatával) kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja.
A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra, az alábbi képletek alapján:
1-8; és 11-12. részszempont esetén:
Pv = Pmax * Av / Alj,
9-10. részszempont esetén:
Pv= -Pmax * (Av / Alj) + 2 Pmax
Ahol:
Pv = vizsgált elem értékelési pontszáma
Pmax = részszempontra adható maximális pontszám
Av = vizsgált tartalmi elemre adott ajánlat
Alj = vizsgált tartalmi elemre adott legjobb ajánlat
A részszempontok részletes tartalmi követelményeit a dokumentáció tartalmazza.

VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ]

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen [x] nem [ ]

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen [x] nem [ ]

VI.3.11.) Egyéb információk:

1.) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelő ajánlat érvénytelen. Amennyiben a felhívás és dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívásban foglaltak az irányadóak.
2.) Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati), bontatlan, zárt kötésben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlatok oldalait roncsolásmentesen ne lehessen eltávolítani, illetve abból oldalt kicserélni, ill. zárt, cégjelzés nélküli csomagolásba, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként feltüntetve, valamint a „tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot Ajánlattevő viseli.
3.) Az ajánlatokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Minden oldalt az aláírási címpéldányon szereplő jogosultnak kell szignálnia.
4.) Ajánlatevő(k)nek az ajánlatban nyilatkozniuk kell az ajánlati felhívás feltételeinek és a dokumentációban szereplő szerződéses feltételek elfogadásáról, különösen a meghiúsulási kötbér vállalásáról.
5.) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő az ajánlatban nem nyilatkozik a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a.)-b.) pontjaiban foglaltakról.
6.) Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 71.§ (3) bekezdése alapján arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, ill. a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó aláírási címpéldányát.
8.) Ajánlatkérő a Kbt. 56.§-a alapján biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét, valamint 2006.09.01-jén 10.00 órakor konzultációt tart. A konzultáció helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
9) Külföldi Ajánlattevő, vagy 10% feletti mértékben bevonni kívánt Alvállakozó esetén az ajánlat részét képező valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. A Kbt. 63.§, 66.§. és 67.§ szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot, a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordításban kell benyújtani.
10.) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkozatát arról, hogy melyek a számlavezető pénzintézetei, valamint nyilatkozni köteles(ek) arról, hogy a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásánál benyújtott igazolásokon túl, további pénzintézetnél nincs vezetett bankszámlája, továbbá arról, hogy valamennyi számlavezető pénzintézete igazolását becsatolta.
11.) Ajánlatkérő 2006.december hó 31-ével nyertes Ajánlattevő részére a fennálló és a szokásos üzletmenethez tartozó kötelezettségek – ide értve a jelenlegi dolgozói létszám teljes átvételét is - átvállalását írja elő, melynek ellentételezéseként Ajánlatkérő az OEP-pel szemben akkor fennálló követelését engedményezi. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy az amennyiben az átvállalandó kötelezettség állomány alacsonyabb mint az engedményezett OEP-pel szemben fennálló követelés állomány, úgy a különbséget nyertes Ajánlattevő számára biztosítja. A kötelezettség átvállalás elfogadásáról szóló nyilatkozat az érvényes ajánlattétel feltétel.
12.) Ajánlatkérő az eljárás nyertese számára 2006. december hó 31-i fordulónappal a meglévő készlet-állományát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
13.) Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt állított össze, melynek kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át.
14.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak 1 eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, valamint a közös gazdasági társaság megalapítására vonatkozó visszavonhatatlan kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.
15.) Önálló formában történő ajánlattétel esetén Ajánlattevő gazdasági társaságának nyilatkoznia kell, hogy a feladat-ellátási időszak kezdetétől a könyvvitelében önálló és elkülönült elszámolást vezet. A feladat-ellátás kapcsán Ajánlattevő köteles egy elkülönített bankszámlát nyitni, és valamennyi, a feladat-ellátásával kapcsolatos pénzforgalmat ezen a bankszámlán keresztül lebonyolítani. A bankszámlanyitásról, ill. a futamidő alatt ebben bekövetkezett változásokról Ajánlattevőnek haladéktalanul, írásban értesítenie kell Ajánlatkérőt. Ezen kötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozat csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
16.) Ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi előírást követő formában feladat-ellátási tervet, valamint fejlesztési-beruházási tervet köteles csatolni.
17.) Amennyiben Ajánlattevő jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit fizetésképtelenné válása miatt, vagy más okból nem teljesíti és ezáltal az egészségügyi szakellátási feladatok biztosítása veszélybe kerül, Ajánlatkérő jogosult az egészségügyi ellátási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, a leltár szerint átadott és még nem selejtezett, illetőleg a szerződés alapján beszerzett eszközök, az átadott ingatlanok, és a szerződés keretében az ingatlanokon végzett beruházások birtokba vételére. Mindenre tekintettel Ajánlattevő köteles az általa a feladat ellátása érdekében igénybe vett alvállalkozókkal, ill. munkavállalókkal kötendő megállapodásokban szerződési feltételként kikötni, hogy amennyiben a fentiekben írt körülmény bekövetkezik, őket Ajánlatkérő irányába azonnali szerződéskötési és feladat ellátási kötelezettség terheli. A fenti körülmény bejelentésének időpontjában harmadik személlyel szemben fennálló üzemeltetési, működtetési, valamint egyéb szerződésből fakadó fizetési kötelezettség teljesítése Ajánlattevőt terheli. Jelen pontban írt kötelezettség elfogadásáról, ill. tudomásulvételéről szóló nyilatkozat csatolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
18.) Ajánlatkérő a teljesítés helyével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:
A teljesítés helye:
• Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. (központi telephely)
• Székesfehérvár, Seregélyesi út 2.
• Székesfehérvár, Távirda u. 4. (szakambulancia)
• Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 3.
• Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7. (Bőr- és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó)
• Székesfehérvár, Hunyadi u. 2.
• Csákvár, Kastélypark 1. (Csákvári Gyógyintézet)
• Csákvár, Dózsa György u. 20.
• Enying, Szabadság tér 16. (Enyingi Szakambulancia)
• Aba - Bodakajtor (Bodakajtori Gyógyintézet)
• Sárbogárd, Ady Endre u. 79. (Egészségház)
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt ingatlanok vonatkozásában az alábbiaknál előírja, hogy nyertesként szerződő Ajánlattevőnek a nevezett ingatlanokban folyó ellátásokat a központi telephelyen kell megoldania, és az épületeket legkésőbb 2008.12.31.-ig kiürítve Ajánlatkérő részére vissza kell adnia:
• Székesfehérvár, Távirda u. 4. (szakambulancia)
• Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 3.
• Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 7. (Bőr- és nemibeteg gondozó, tüdőgondozó)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a vidéki ingatlanok közül az Enying, Szabadság tér 16.sz. alatti, valamint a Sárbogárd, Ady Endre u. 79. sz. alatti ingatlanok az érintett önkormányzatok tulajdonában állnak, míg a Csákvár, Kastélypark 1. sz. alatti ingatlan jelenlegi tulajdonosa a Magyar Állam. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan használatához az ingatlan tulajdonosok hozzájárulását legkésőbb 2006. december hó 31. napjáig beszerzi és nyertesként szerződő Ajánlattevő részére átadja.
19.) Jelen felhívás II.1.5.) pontja rögzíti az Ajánlattevők által vállalható – de nem kötelezően megvalósítandó – fejlesztési területeket. Ajánlatkérő a bírálati szempontok között az egyes időintervallumokon belül meghatározott fejlesztésre vállalt értéket kívánja értékelni. Ajánlattevő az ajánlatában ennek megfelelően vállalhat a meghatározott fejlesztések közül egyet, többet, vagy mindegyiket. Ajánlattevő, amennyiben ezirányú vállalást tesz, akkor az ajánlatában köteles kirészletezni, hogy az által megajánlott fejlesztésre szánt összegből melyik területet kívánja fejleszteni és milyen nagyságrendben (Szakmai üzemeltetési, fejlesztési és ütemezési program). Azon Ajánlattevő aki nem kíván ilyen irányú vállalást tenni, annak a bírálati szempontokon belül a nulla értéket kell az adott részszempontnál szerepeltetnie, azonban ez nem mentesíti Ajánlattevőt a kötelezően megvalósítandó fejlesztések kapcsán az előzőekben írt „Szakmai üzemeltetési, fejlesztési és ütemezési program” ajánlat részeként történő becsatolása alól.
20.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint. Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdésében foglalt módon bocsáthatja, az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlati biztosíték befizethető az ajánlatkérő OTP Bank Rt-nél vezetett 11736006-15360001 sz. banszámlájára. Az ajánlatban, a rendelkezésre bocsátás módjától függően a befizetéséről szóló banki bizonylattal,Ajánlatkérő nevére kiállított bankgaranciával, vagy kezesi kötvénnyel igazolni kell az ajánlati biztosíték megfizetését, enélkül az ajánlat érvénytelen (Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.)
21.) Érvénytelen Ajánlattevő ajánlata, ha cégkivonatában nem szerepel a feladat-ellátásnak megfelelő TEÁOR szám, tekintettel arra, hogy a működési engedély kiadásának előbbi előírás feltétele.
Közös ajánlattétel esetén – tekintve, hogy Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását írta elő – Ajánlattevők kötelesen az ajánlatukban nyilatkozni, hogy a létrehozandó gazdasági társaság fő tevékenységeként a megfelelő TEÁOR számot veszik fel. A nyilatkozatot valamennyi közös Ajánlattevő köteles aláírni.
22.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
23.) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, továbbá – az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában – a 2003. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
24.) Ajánlatkérő Ajánlattevők részére szerződés-tervezet becsatolását írja elő azzal, hogy a részletes szerződéses feltételeket Ajánlatkérő a dokumentációban határozza meg.
25.) Ajánlatkérő az ajánlat részeként, jelen felhívás II.1.5) pontjában meghatározottakra tekintettel „Szakmai üzemeltetési, fejlesztési és ütemezési program” becsatolást írja elő.

 

 

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2006/08/02 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft
Postai cím:
Várkörút 52.
Város/Község
Székesfehérvár
Postai irányítószám:
8000
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Gyuricza Ágnes igazgató
Telefon:
+36/30/288-47-31
E-mail:
conedis@conedis.hu
Fax:
+36/22/504-683
Internetcím (URL): www.conedis.hu

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

Hivatalos név:
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó Kft
Postai cím:
Várkörút 52.
Város/Község
Székesfehérvár
Postai irányítószám:
8000
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Gyuricza Ágnes igazgató
Telefon:
+36/30/288-47-31
E-mail:
conedis@conedis.hu
Fax:
+36/22/504-683
Internetcím (URL): www.conedis.hu

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------

 

 

 

Az ajánlati felhívásban foglaltakra vonatkozó további részletek a www.conedis.hu címen elérhetők.

Keresés

Vakbarát verzió

 

Fejér Megyei Értéktár

Foglalkoztatás

EFOP- Felzárkóztatás

 

Területfejlesztés

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár