FEJER PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Területfejlesztés
 
 

A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos hatásköreit – figyelemmel a jogutódlásból illetve az új szervezeti keretekben történő együttműködésből adódó feladatokra is - az alábbi táblázat foglalja össze

 

TERÜLETFEJLESZTÉS

EGYÉB FEJLESZTÉSI FELADATOK

TERÜLETRENDEZÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVEZÉS

Elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

 

Elkészíti a megye területrendezési tervét

(Fejér Megyei Önkormányzat rendelkezik területrendezési Tervvel, melyet a közgyűlés 1/2009.(II.13.) K.r.sz. rendeletével fogadott el)

Részt vehet operatív programok tervezésében

 

 

 

 

Részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében

 

 

Előzetesen véleményezi az országos és a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat

 

 

Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat

 

 

Véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait

 

 

Együttműködés más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban

 

 

 

 

 

 

DÖNTÉS

Elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját

Akcióterv és operatív program módosításokat terjeszthet elő

 

Elfogadja a megye területrendezési tervét

(1/2009. (II.13.) K.r.sz. számú közgyűlési rendelet Fejér megye területrendezési tervéről)

Dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról, abban való részvételről

Dönt a regionális területfejlesztési konzultációs fórum által előzetesen egyeztetett közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról

 

Dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi  programokban való részvételről

Ellátja az átvett hazai támogatási  szerződésekkel kapcsolatos feladatokat (döntés, végrehajtás)

 

 

 

Együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel

Projektgyűjtés,

Projektfejlesztés,

Projektgenerálás

Területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések)

 

Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINÁCIÓ,

EGYÜTTMŰKÖ-DÉS

Segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését, és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját (tervezés, döntés előkészítés)

Megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak ellátása (megegyezés szerint)

A településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése

Válsághelyzetek kezelése

Közreműködik a TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében

Érintettség esetén a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció területrendezési terveinek véleményezése

 

 

 

Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civil szervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés, kapcsolatok építése, javítása)

Együttműködik adatgyűjtésekben (pl. KSH)

A területet érintő területrendezési tervek, települési szerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok előzetes véleményezése

 

Területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal

 

 

 

Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét

 

 

 

Együttműködik a megye gazdasági szereplőivel

 

 

 

Végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek