FEJER PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Nemzetközi kapcsolatok
Kivonat
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából:
 
 
A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai és
együttműködése más szervezetekkel
 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat széles körű együttműködést alakít ki a kistérségi, megyei szervezetekkel, önkormányzati érdekképviseleti szervezettekkel, a megyei települési önkormányzatokkal és azok társulásaival, valamint az állampolgárok civil szerveződéseivel.
Feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében gazdasági társaságban, közalapítványban és társadalmi szervezetekben alapítóként, tagként vesz részt, delegáltjai útján képviselettel rendelkezik egyéb szervezetekben. Azon szervezetek felsorolását, amelyekben a megyei önkormányzat alapítóként, tagként, illetve tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.
 
A közgyűlés hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn külföldi önkormányzatokkal, nemzetközi szervezetekkel.
 
 
Fejér megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataira vonatkozó általános információk  
 
Fejér Megye Közgyűlése 2007. június 28-i ülésén külügyi stratégiát fogadott el annak érdekében, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerét tervszerűbbé és szervezettebbé tegye.
 
A stratégia alapelvként jelöli meg a következőket:
·         súlypontváltás a testvérmegyei kapcsolatok bővítéséről a programkapcsolatokat tartalmazó meglévő partnerkapcsolatok ápolására;
·         a nemzetközi kapcsolatépítés során az önkormányzati alapfunkcióval adekvát területek kapjanak prioritást;
·         a külkapcsolati események tervezetten és pénzügyi előirányzattal valósulhatnak meg;
·         a nemzetközi kapcsolatok adatbázisának létrehozását, naprakész adatokkal;
·         ajánlás a stratégia 2010. utáni felülvizsgálatára.
 
A stratégia fontos prioritásként kezeli, hogy:
·         a nemzetközi kapcsolatok alakítása eszközként szolgáljon a megyei önkormányzat stratégiai céljainak megvalósításához;
·         a nemzetközi partnerkapcsolatok felhasználhatók legyenek az EU-s kapcsolatrendszer kiépítésében, tapasztalatok átvételében, forrásszerzésben;
·         az együttműködés a kultúra, az oktatás, a sport, a turizmus területén a megyei önkormányzat és intézményei által önállóan szervezhető;
·         a gazdasági jellegű együttműködésen elsősorban a megyei közvetítő szerep szorgalmazása értendő;
·         a megye egyéb települései, intézményei, szervezetei által kifejtett nemzetközi kapcsolatépítési törekvések lehetőség szerint kerüljenek koordinálásra.
A stratégia feladatként fogalmazza meg, hogy készüljön rövid és középtávú terv a nemzetközi kapcsolatok tartalommal való megtöltésére.
 
A Fejér Megyei Önkormányzat jelenlegi kapcsolatrendszere:
 
Opole Vajdaság (Lengyelország) – Az 1996-ban kezdeményezett és 2000-ben aláírt együttműködési megállapodás alapján erősödött meg a kapcsolat, mely mára bizottsági és intézményi szintekre is kiterjedt és Fejér megye legsikeresebben működő nemzetközi kapcsolata lett. Eddigi legjelentősebb momentumok: az évente március 23-án megrendezendő „magyar-lengyel” barátság nap; a megyei könyvtárak szakmai együttműködése; közös szakbizottsági ülések; ifjúsági csoportok látogatásai; sportversenyeken való részvétel; együttműködés kezdeményezése intézményi szinteken (kórház, múzeum, Tourinform Iroda); kölcsönös elismerések az együttműködést kiemelkedően támogató személyek részére; közös ünnepségek, megemlékezések; a kortárs irodalom alkotóinak együttműködése stb.
A partnerek kiemelten kezelik az együttműködést az Európai Unióban is, a tapasztalatok átvételét a közös érdekalapú kapcsolatok és a pályázati forrásszerzés területén.
 
Kolozs megye (Románia) – 2001. évben a romániai Kolozs megyével partneri szerződés került aláírásra, több évi sikeres együttműködés eredményeként. A helyi önkormányzatok és a gazdasági kamarák jó kapcsolataira építve, a megyei együttműködés a kulturális és gazdasági kapcsolatok ápolása és fejlesztése céllal indult el. Az ünnepélyes szerződéskötési ceremónia keretében, a megyék gazdasági kamarái között létrejött partnerkapcsolat alapelveit is írásba foglalták az érintett felek. A tíz éve kötött megyei szerződéssel ígéretes együttműködés indult el, mely települési szinteken virágzó kapcsolatok kialakulásához vezetett. A két megye által 2002-ben közösen alapított idegenforgalmi profilú gazdasági társaság azonban nem kezdte meg működését, melynek főként diákcsere program, táboroztatás, üdültetés lett volna a célja. 2008-ban mindkét részről nagylétszámú képviselői látogatások, közös közgyűlések, kamarák közötti szakmai programok valósultak meg. Kolozs megye képviselői 2011-ben három fős delegációval vettek részt a fehérvárcsurgói Megyenapon.
 
Vukovár-Szerém megye (Horvátország) – a 2009-ben kezdeményezett együttműködést 2010-ben sikerült szándéknyilatkozattal megpecsételni, melyet a horvát küldöttség a megyeházán írt alá. A kapcsolatépítés újabb állomása volt a 2011-es megyenap, melynek keretében a horvát megyei vezetők látogatást tettek a bicskei menekülttáborba, ahol a háború dúlta országból menekülők itteni emlékeit állandó kiállítás őrzi. Vukovár- Szerém megyéhez tartozik Kórógy magyarlakta település, melynek polgármestere különösen szorgalmazza a kapcsolatok széleskörű kiépítését.
 
Göttingen járás (Németország) – A Fejér Megyei Közgyűlés és a németországi Göttingen Járás Közgyűlése között 2000. évben hivatalos keretek között aláírt együttműködési megállapodás támogatja a két megye községeinek partneri kapcsolatait, egyesületek, szövetségek, iskolák, fiatalok csoportjai, gazdasági vállalkozások közös programjainak megvalósítását. Számos Fejér megyei település ápol szoros és jól működő partnerséget Göttingen járásbeli településsel. Az utóbbi években a megyék között konkrét együttműködés ifjúsági területen valósult meg, rajzpályázat formájában.
 
Jilin tartomány (Kína) – A tartománnyal 1995-ben jött létre testvérmegyei partnerség. A 90-es évek közepétől cserelátogatások keretében zajlott a két megye közötti kapcsolat. A jilinek 2007-ben több napos majd 2008-ban rövidebb látogatás során ismerkedtek tovább Fejér megyével. 2011-ben egy 6 fős kínai delegáció járt a Megyeházán azzal a reménnyel, hogy a több mint 15 éves partnerséget a megyében lévő esetleges új fejlesztések, beruházások megvalósításával sikerül majd tovább mélyíteni. A 187 ezer km² méretű és a 28 millió lakosú Jilin élen jár az autó, és vagongyártásban, a zöldenergia hasznosításban és a mezőgazdasága is fejlett. A gazdasági együttműködés lehetősége az autógyártásban és a szélenergia hasznosításában rejlik. Az oktatás terén a Dunaújvárosi Főiskola és a jilini egyetem között is gyümölcsöző kapcsolat működik.
 
Gyeongnam Provincia (Dél-Korea) – 1997-től kezdődött kapcsolat, amikor a testvérmegyei megállapodás aláírása megtörtént. 2002-ben Fejér megye a tartomány székhelyén kiállítással és művészeti produkciókkal mutatkozott be. 2008-ban mindkét fél részéről történt látogatás. 2010. májusában 4 fős koreai delegációt fogadott Fejér megye. Főként gazdasági kapcsolatépítésben érdekeltek, de sport, képzés, kultúra, környezetvédelem területén is kínáltak meghívásokat a megyei önkormányzatnak.
 
Athén megye (Görögország) – az Athén Megyei Prefektúrával Beloinannisz polgármestere közvetítésével vette fel Fejér megye a kapcsolatot. Az EU csatlakozás előtt Athénban került megrendezésre egy pályázati forrásokból finanszírozott konferencia, melyen a megye nagylétszámú delegációval képviseltette magát. 2008-ban volt az utolsó találkozó, a megyenap alkalmával négy fős görög delegáció látogatott Fejérbe.
 
Kelet-Groningen Körzet (Hollandia) – A hollandiai Kelet - Groningen Önkormányzati társulással Fejér Megye közgyűlése sajátos együttműködési megállapodást kötött 2001-ben, mely kifejezetten a kistérség fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában történő együttműködést tűzte ki célul. 2002-2006. között a Sárvíz kistérségben és Groningen térségben polgármesteri konferenciák, továbbképzések, tanulmányutak kerültek megrendezésre. 2006-tól a kapcsolat stagnál.
 
Közép-Bánáti Körzet (Szerbia) – évekkel ezelőtt részükről történt kezdeményezés, főként gazdasági befektetőket kerestek, de a kamarákkal nem sikerült kapcsolatot teremteni. Színházi produkcióval léptek fel Tácon.
 
Nemzetközi partnereink honlap címei:
Opole Vajdaság: http://www.umwo.opole.pl
Kolozs megye: http://www.cjcluj.ro
Vukovár-Szerém megye: http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr
Göttingen Járás: http://www.landkreis-goettingen.de
Jilin Tartomány: http://www.jl.gov.cn/zt/english/
Gyeongnam tartomány: http://english.gsnd.net
Kelet-Groningen: http://www.ogron.nl