FEJER PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Környezetvédelem
Jogszabályi háttér a megyei önkormányzati környezetvédelmi feladatokhoz:
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 
46. § (2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében
a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes megyei területfejlesztési tanáccsal egyeztetve megyei környezetvédelmi programot készít, amelyet a megyei közgyűlés hagy jóvá;
b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását;
c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatban;
d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását;
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény:
 
61. § (1) A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról.
(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében:
a) javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra;
b) a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében;
c) elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét.
(3) A megyei önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre.
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény:
(a törvény módosításának tervezete elkészült 2011. szeptember 30-án, az új hulladékgazdálkodási törvény elfogadása 2012. I. félévben várható)
 
38. § (1) A megyei önkormányzat feladata a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítése.
(2) A megyei önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében különösen a következőkről intézkedik:
a) a 34. §-ban foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatokkal együttműködve kidolgozza a megyei hulladékgazdálkodási tervet;
b) a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;
c) összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére;
d) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;
e) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését.
 
Az előkészített új hulladékgazdálkodási törvény alábbi tervezetében szereplő megyei önkormányzati feladatok köre várhatóan két feladattal szűkül: a megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítésével, valamint a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveinek összegyűjtésével, összehangolásával.
 
2012. évi … törvény tervezet a hulladékról
71. §
(1) A megyei önkormányzat feladata a megye területén a hulladék környezetkímélő kezelésének elősegítése.
 
(2) A megyei önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében a következőkről intézkedik:
a) a települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;
b) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;
c) elősegíti és támogatja a települési önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését.
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló (2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított) 1996. évi XXI. törvény
 
„13. § (2) A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
a) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.”