Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a Fejér Vármegyei Önkormányzat által alapított kitüntető cím és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatkezelésről

Az adatkezelő adatai:

Név:                  Fejér Vármegyei Önkormányzat

Székhely:        8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Képviseletre jogosult neve: Dr. Molnár Krisztián

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: fejer@fejer.hu, Székesfehérvár, Szent István tér 9.

 

A Fejér Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: Adatkezelő) Közgyűlésének az Önkormányzat által alapított kitüntető cím és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján adatkezelőként kezeli az elismerésekre javasolt és a javaslattevő természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) adatait.

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről és a személyes adatokhoz fűződő jogokról.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 4. cikke alapján a jelen tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a következő:

-        „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-        „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

-        „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-        „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-        „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

-        „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-        „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-        „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

-        a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

-        Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított kitüntető cím és díjakról (továbbiakban: Rendelet)

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama stb.

Érintettek - A kitüntetésre javasolt természetes személy és a javasoló természetes személy

Kezelt adatok köre: 

A Rendelet alapján az Önkormányzat által kiadott jelölőlapon szereplő természetes személyazonosító adatok, a javasolt személy vonatkozásában:

-       név

-        születési hely, idő

-       anyja neve

-       munkahely

-       beosztás

-       cím, telefonszám

-       korábbi kitüntetések

-       indoklásban feltüntetett egyéb adatok

-       aláírás

javaslattevő vonatkozásában:

-       név

-       telefonszám, e-mail cím

-       aláírás

Adatkezelés célja: A Rendelet szerinti jelölési és választási, adományozási eljárás lefolytatása, a kitüntetés átadása, nyilvántartások vezetése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ez a jogalap magába olvasztja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintett személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott hozzájárulása jogalapot.

A javaslattevő a javaslata leadásával járul hozzá adatainak kezeléséhez, míg a javasolt személy az adatlapon, az azon található hozzájárulási nyilatkozat aláírásával járul hozzá az adatkezeléshez.

Adatkezelés időtartama: Az Önkormányzat az adatokat a javasolt személy és javaslatevője vonatkozásában mind a jelöléssel érintett, mind pedig a kitüntetésben részesülő jelölt és jelölője adatai tekintetében az Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet szabályaira figyelemmel nem kerülnek selejtezésre.

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
 

Adattovábbítás: Az adatok a Rendeletben foglaltak szerint a véleményező Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjai, a döntéshozó Közgyűlés részére kerülnek átadásra, valamint a kitüntetésben részesülő személy neve és rövid bemutatása a kitüntetés átadását követően az Önkormányzat honlapján és a médiában közzétételre kerül.

Érintetti jogok: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, törléshez, hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Az adatkezelés során az érintettet megillető jogok:

Az érintett elektronikus úton, vagy személyesen, kizárólag a személyazonosságának igazolását követően a GDPR alapján a következő lehetőségekkel élhet:

A személyes adatokhoz való hozzáférés, tájékoztatás: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megkapja.

A helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A jelölő hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása egyben a jelölés visszavonását is jelenti. A jelölt hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a kitüntetés átadását megelőzően a jelöléshez való hozzájárulás visszavonását is jelenti. A kitüntetés átadását követően a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására nincs lehetőség, ebben az esetben az adatkezelésre kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor.

A törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül indokolt esetben törölje. Az adatok törlését akkor lehet kérni, ha:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;

b)     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

c)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d)     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

e)     a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c)      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges ), vagy f) (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek) pontján alapuló kezelése ellen.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az Önkormányzathoz címzetten teheti meg a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken. A kérelem rögzítésre kerül és maximum 25 napon belül az Önkormányzat tájékoztatja a kérelmezőt. Ezen határidő maximum két hónappal hosszabbítható meg, amennyiben ezt a kérelem összetettsége, vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. A határidő hosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az Önkormányzat az érintettet tájékoztatja.

Adatvédelmi kérelmek, panasz benyújtásának módja

A hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmet vagy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt lehet benyújtani a Fejér Vármegyei Önkormányzathoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.).

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataihoz fűződő jogait megsértették, bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). 

A Felügyeleti Hatóság székhelye:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A Felügyeleti Hatóság postacíme:1530 Budapest, Pf.: 5.

A Felügyeleti Hatóság telefonszáma:+36 1 391 1400;

A Felügyeleti Hatóság faxszáma:+36 1 391 1410;

A Felügyeleti Hatóság email-címe:ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felügyeleti Hatóság honlap címewww.naih.hu